AABF
AVUSTURYA ALEVİ BİRLİKLERİ FEDERASYONU
TÜZÜK
 

1.    §1 Adı, yeri ve çalışma alanı

Federasyon „Avusturya Alevi Birlikleri Federasyonu“ (Föderation der Aleviten Gemeinden in Österreich) adını taşır. Kısa adı AABF`dir.
Federasyonun Merkezi Viyana`dır.
Federasyonun çalışma alanı Avusturya Cumhuriyeti`dir.
    

§2 Amaç ve hedefler
AABF kendini Aleviliği (Kültür, Felsefe, vs.) esas alan bir sivil toplum örgütü olarak tanımlar.
AABF´nin temel ve değişmez amacı Alevi-Bektaşi kültürünün yaşatılması ve korunmasıdır.

AABF, üye derneklerinin çıkarlarını üçüncü şahıslara (tüzel kişilere, kamu tüzel kişilere ve şahıslara) karşı korur.

Alevi-Bektaşi kültürünü, Hak Muhammed Ali üçlemi doğrultusunda tanıtmaya caba harcar.

AABF, üyelerine Cemevi, Alevi-Bektaşi inancını, kültürünü ve felsefesini içeren kütüphaneler açmalarında yardımcı olur.

AABF, üyelerini değişik inanç ve kültürlerden, değişik etnik kökenden insanlarla birlikte barış içinde yaşamalarını teşvik eder.
AABF, üyelerinin kültürel ve sosyal alanda ihtiyaçlarını karşılamak için sosyal tesisler, kurslar ve eğitim seminerleri düzenler.
AABF, tüm toplum bireylerinin eşit haklara sahip olmalarını ve eşit muamele görmelerini savunur.
AABF, Alevi-Bektaşilerin kendi kültürünü koruyarak Avusturya toplumuna uyum sağlamalarında yardımcı olur.
AABF, Alevi-Bektaşi gençlerinin Alevi-Bektaşi kültürü doğrultusunda demokratik, laik, sosyal, çağdaş değer ve düşüncelerle, evrensel hukuk ilkeleri çercevesinde, insan hak ve hürriyetlerine saygılı bir biçimde yetişmeleri için caba harcar. Bu bağlamda Alevi-Bektaşi Gençlik Örgütlenmelerini, gençliğe         yönelik çalışmaları maddi ve manevi olarak destekler.
AABF, Alevi-Bektaşi öğretisi doğrultusunda çevre koruma çalışmalarını destekler ve sportif faaliyetlere destek olur.
AABF, Alevi-Bektaşilerin tarihsel ve kültürel benliklerini korumaya ve Alevi-Bektaşi önderlerini Dede, Ana, Ozan ve buna benzer kişileri desteklemeye yönelik çalışmalar yapar.
AABF, Alevi-Bektaşi kültürünün yaşaması, yaygınlaşması ve araştırılması için eğitsel, bilimsel ve basın-yayın alanlarında çalışmalarda bulunur.
AABF, Alevi-Bektaşi kültürünün tarihsel gelişimini araştırmak ve incelemek için kurullar, komisyonlar kurar ve bilim adamlarını görevlendirir. Bu doğrultuda konferanslar, sempozyumlar, seminerler, paneller, kurslar, basın toplantıları düzenler ve yayınlarda bulunur.
AABF, üyelerinin cenaze kaldırma işlerinde karşılaştıkları problemlerde yardımcı olur. AABF, çalışmalarında insan haklarını ve Avusturya`da geçerli yasaları temel alır.
AABF`nin diğer temel unsurları insan onurunun dokunulmazlığı ve kadın erkek eşitliğidir. Bu bağlamda Alevi-Bektaşi Kadın Örgütlenmelerini, kadınlara yönelik çalışmaları maddi ve manevi olarak destekler.
AABF, devletin tam bağımsız kalarak inanç hürriyetinin uygulanmasından yanadır.
AABF, hayırseverliği destekler ve özellikle yaşlıların bakımına, çocuk eğitimine, gençlik çalışmalarına ve bakıma muhtaç kişilere (yersiz yurtsuz kişilere ve mağdur gruplara) yönelik çalışmalar yapar.
AABF, Alevi-Bektaşi kültürü doğrultusunda, Avusturya kurumlarında (hastaneler, hapishaneler vb.) hizmet vermeye çalışır.
AABF, Türkiye`de, Avrupa`da ve diğer ülkelerde Alevi-Bektasi temsilcisi kişi ve kurumlarla dostca ilişkiler geliştirir ve onlarla işbirliği yapar. Genel Yönetim Kurulu Kararı ile amaçlarını destekleyen diğer kurumlara üye olabilir.
AABF, Alevi-Bektaşi kültürünün Türkiye`de, Anayasal çercevede yasal hak olarak kabul edilmesi ve bu hakkın korunması için teşvik çalışmaları yapar.
AABF, etkinlikleriyle Türkiye`nin demokratikleşmesi için aktif bir mücadele ile destek sunar.
AABF, ırkçılığa, yabancı düşmanlığına ve kökten dinciliğe karşı mücadele eder.
 

§3 Kamuyararlığı
AABF, yalnız ve doğrudan, vergi muafiyetli yönetmeliğine (steuerbegünstigte Zwecke) uygun olarak hayırsever ve kültürel alanlarda kamu yararına amaçlar güder.
AABF, çalışmalarını karşılıksız yürütür. Salt kendi ekonomik çıkarlarını ön plana alan amaçlar gütmez. AABF`nin varlığı yalnız tüzüğe uygun amaçlar için kullanılabilir.
AABF`nin üyeleri, üye sıfatı ile federasyon gelirlerinden pay alamazlar. Üyeler, ayrılma veya AABF`nin feshi durumunda AABF varlığından kendi ödedikleri aidatları ve bağışları geri isteyemez veya diğer bir hak iddia edemezler.
    

§4 Üyelik
Avusturya`da dernekler siciline kayıtlı olan, AABF`nin tüzük ve programını kabul eden ve uygulayan her Alevi-Bektaşi Kuruluşu AABF`ye üyelik başvurusu yapabilir. Bu bağlamda AABF`ye üyelik için başvuran dernekler, AABF`nin tüzüğüne ve amaçlarına ters düşebilecek tüzük maddelerini değiştirmek zorundadırlar.
Her dernek kendi yönetim kurullarının kararı, kendi tüzüğü ve üye listesi ile AABF`ye yazılı olarak üyelik için başvurabilir. AABF Genel Yönetim Kurulu, yazılı başvuruyu inceler ve en geç üç ay içerisinde karara varır.
AABF`nin üyelikle ilgili kararına yalnızca üye dernekler gelecek ilk kurultayda itiraz edebilirler. Kurultay kararı bağlayıcıdır.
AABF`ye üye derneklerinin, AABF`nin tüzük`te belirtilen amaçlarını destekleme, prensiplerine uyma ve organlarının aldığı kararları yürürlüğe geçirme yükümlülüğü vardır. Üye aidatlarını ödemek ve üye sayısını AABF`ye bildirmek zorundadırlar.
Derneklerin AABF ödeyecekleri Üye aidat miktarı ve ödeme koşulları kurultayca saptanır.
Üye dernekler ve üyeleri, Kurultay veya Genel Yönetim Kurulu`ndan onay almadan, Genel Yönetim Kurulu`nun yetki ve sorumluluğuna girebilecek konularda AABF adına girişimlerde bulunamazlar.
Yeni kurulacak veya AABF`ye yeni üye olmak isteyen derneğin AABF üyeliği için, ona en yakın AABF üyesi olan derneğin onayı istenecektir.
AABF`ye üye olmak isteyen bir dernek etnik ayrımcılığı çağrıştıracak isimler (Ocak, Irk vs.) taşıyamazlar.
    

§5 Fahri ve Onursal Üyelik
AAB`nin amaçlarını destekleyen her kişi, tüzel kişi ve kamu tüzel kişi AABF`ye fahri üye olabilir. Üyelikle ilgili kararı Genel Yönetim Kurulu verir.
Genel Yönetim Kurulu`nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından AABF`nin doğal üyelerine AABF`ye üstün ve başarılı hizmetlerinden dolayı onursal üyelik verilir.
Genel Yönetim Kurulu fahri ve onursal üyeler için aidatın asgari miktarını belirler.
Fahri ve onursal üyelerin söz hakkı vardır, oy hakkı yoktur.
    

§6 Üyeliğin dondurulması
Üye aidatlarını üç ay aralıksız neden göstermeksizin ödemeyen üye dernekler, yazılı olarak uyarılır ve üç ay içerisinde aidatın ödenmesi istenir.
Tüm uyarılara rağmen üye aidatlarını ödemeyen derneklerin üyelikleri AABF Genel Yönetim Kurulu tarafından dondurulur ve bu kararını bir ay içinde ilgili derneğe ve Merkez Disiplin Kuruluna bildirilir.

 

§7 Üyeliğin son bulması
Bir üye derneğin üyeliği, o derneğin feshi, o derneğin üyelikten ayrılması veya o derneğin üyelikten düşürülmesi (=ihraç edilmesi) durumunda son bulur.
Üye dernekler, kendi Genel Kurul`larından alınan ayrılma kararını, AABF Genel Yönetim Kuruluna, AABF Kurultayından en geç üç ay önce, yazılı olarak bildirmek ve tüm borçlarını ödemek koşuluyla üyelikten ayrılabilirler.
Genel Yönetim Kurulu AABF`nin tüzük ve amaçlarına aykırı davranan üye derneklerin üyeliğinin düşürülmesi için Merkez Disiplin Kuruluna başvurabilir. Merkez Disiplin Kurulu, Genel Yönetim Kurulu tarafından sunulan başvuruyu değerlendirir ve karara bağlar.
Bir üye derneğin üyelikten düşürülmesi, en yakın ilk Genel Kurulun onayını gerektirir. Üyelikten düşürülen derneğin hakları, düşürülme kararını takip eden ilk AABF Genel Kuruluna kadar dondurulur.
Üyelikten düşürülen dernek, Merkez Disiplin Kurulu`nun bu kararına, kararı takip eden ilk Genel Kurul`da yazılı olarak itiraz edebilir. Kurultay kararı bağlayıcıdır.
Üyeliğin son bulmasından sonra, üyelikten ayrılan veya düşürülen dernek AABF`den hiç bir hak iddia edemez. Fahri üyelerin ayrılması veya düşürülmesi de derneklerin yukarıda belirtilen koşulları gibidir.
 

§8 Organlar
 1.    Genel Kurul (Kurultay)
 2.    Genel Yönetim Kurulu
 3.     Merkez Denetleme Kurulu
 4.    Merkez Disiplin Kurulu
 5.    Merkez Bilgeler Kurulu
 6.    Canlar Cenaze Nakil ve Yardımlaşma Fonu
 7.    Temsilciler Meclisi
 8.    Avusturya Alevi Akademisi
    

§9 Genel Kurul (Kurultay)
Genel Kurul AABF`nin en yetkili organıdır.Genel Kurul (Kurultay) iki senede bir, o yılın ikinci yarısında yapılır.
AABF`ye üye dernekler Genel Kurul`da delege ile temsil edilirler. Fahri üyelerin temsil hakkı yoktur.
Genel Kurul en az altı hafta önce üye derneklere yazılı olarak bildirilir. Dernekler delegelerini, Genel Kurul`dan iki hafta önce Genel Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirmek zorundadırlar.
Üye dernekler her 5 üye için Genel Kurul`da 1 delege ile temsil edilirler (5=1, 10=2 vs.).
Genel Kurul`a katılacak delegelerin sayısının saptanmasında, üye derneklerin son altı ay içinde federasyona yaptıkları aidat ödemesi esas alınır.
Üyelik aidatını ödememiş, yapılacak olan Genel Kurul için üye listelerini AABF`ye bildirmemiş ve AABF`ye karşı üye olmasından doğan sorumluluklarını yerine getirmemiş derneklerin delegeleri Genel Kurul`da oy hakkına sahip değildirler.
Avusturya Alevi Kadınlar Birliği (AAKB) ve Avusturya Alevi Gençlik Topluluðu (AAGT) AABF Genel Kurulu`nda 5er delege ile temsil edilirler.
Genel Kurul`da, delegelerin AABF organlarına seçilebilmeleri için, derneklerinde en az on iki ay üyeliklerinin olması şarttır. Genel Yönetim Kurulu, Merkez Denetleme Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu asıl üyeleri, Merkez Bilgeler Kurulu ve Avusturya Alevi Akademisi İcra Kurulu Genel Kurul`a doğal delege         olarak katılırlar. Doğal delegelerin oy ve söz hakları vardır.
Genel Kurul`a delegelerin %51`nin katılması (salt çoğunluk) halinde Kurultay karar yetkisine sahiptir. Çoğunluk sağlanmadığı takdirde Genel Kurul, ilk altı hafta içinde aynı gündemle, salt çoğunluğa bakılmaksızın toplanır.
Genel Kurul delegeleri veya Davetli konuklar arasından Kurultayı yönetecek üç kişilik Divan yönetimi seçilir. Divan, Başkan ve iki katip üye`den oluşur.
Genel Kurul`un görevleri:
Genel Yönetim Kurulu`nun çalışma ve mali raporlarını, Merkez Denetleme ve Disiplin Kurulu`nun denetim ve disiplin raporlarını almak, değerlendirmek, onaylamak veya itiraz etmek,
Genel Yönetim Kurulu, Merkez Denetleme, Disiplin ve Bilgeler Kurulunu ve de Avusturya Alevi Akademisi İcra Kurulu`nu aklamak ve yenisini seçmek,
Üye aidat miktarını ve şeklini belirlemek,
Tüzük değişikliğini önermek ve yapmak,
Tüzügün §9. maddesine uygun olarak çalışmaları yürütmek,
AABF`nin amaç ve hedefine ulaşmasına yardımcı olacak, yön gösterici kararlar almak,
Genel Yönetim Kurulu, Merkez Denetleme, Disiplin ve Bilgeler Kurulu, Avusturya Alevi Akademisi İcra ve Bilim Kurulu, AAKB, AAGT ve üye derneklerin kurultaya sunduğu önergeler hakkında karar almak,
AABF`nin feshi hakkında karar almak.
    

§10 Olağanüstü Genel Kurul (Kurultay)
Genel Yönetim Kurulu, AABF çalışmaları ve geleceği açısından gerekli gördüğü koşullarda, Olağanüstü Kurultayı toplantıya çağırabilir.
Merkez Denetleme Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu veya üye derneklerinin Kurultay`da temsil edilen delegelerin %10`unun imzaları ile, amaç ve gerekçeleri yazılı olarak bildirilerek Olağanüstü Kurultay toplanabilir. Genel Kurul için geçerli tüzük maddeleri Olağanüstü Kurultay için de geçerlidir.
    

§11 Genel Yönetim Kurulu
Genel Yönetim Kurulu, Kurultay tarafından 2 yıl için, gizli oy, açık sayımla seçilir.
Genel Yönetim Kurulu 9 asıl ve 2 yedek üyeden oluşur. Yedek üyeler, asıl üyelerde eksilme olduğunda, asıl üyeliğe geçerler. Genel Yönetim Kurulu`nun 9 asıl üyesinden 3`ünün kadın olması tavsiye edilir.
AAKB ve AAGT Genel Başkanları, Merkez Bilgeler Kurulu ve Avusturya Alevi Akademisi İcra Kurulu Başkanları, Genel Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler. Söz hakları vardır, oy hakları yoktur.
Geel Yönetim Kurulu aldığı kararların uygulanması, AABF çalışmalarının düzenli ve sürekli yürütülmesi için, seçimden bir hafta sonra kendi içerisinde gerçekleştireceği ilk toplantısında, asıl üyeleri arasından 1 Genel Başkan, 3 Genel Başkan Vekili, 1 Genel Sekreter, 2 Genel Sekreter Vekili, 1 Genel         Sayman, 1 Genel Sayman Vekili seçer. Genel Başkan Vekil`lerinden birinin Genel Yönetim Kurulu`nun kadın üyelerinden olması zorunludur.
AABF`yi Genel Başkan tek başına, Genel Başkan Vekil`lerinden biri ve Genel Sekreter birlikte temsil etme yetkisine sahiptir.
Genel Yönetim Kurulu yenisi seçilene kadar görevde kalır.
Genel Yönetim Kurulu üyeleri fahri çalışır. Bu husus, GYK üyelerine, Genel Yönetim Kurulu işleri dışında yaptıkları sürekli çalışmalar için ücret ödemeyi engellemez.
AABF organlarında üye olan kişilerin bağlı bulunduğu dernek üyeliğinden istifası veya ihracı durumunda AABF organlarındaki bütün görevleri düşer.
    

§12 Genel Yönetim Kurulu`nun görev ve yetkileri
Genel Yönetim Kurulu AABF`nin işlerinden sorumludur. Bu görev tüzük uyarınca AABF`nin diğer organlarına da verilebilir.
GYK`nın başlıca görevleri şunlardır:
Kurultayı toplamak, hazırlamak ve gündemi belirlemek,
Kurultaya AABF`nin çalışmaları hakkında rapor sunmak,
Kurultay`ın aldığı kararları yaşama geçirmek,
İki Kurultay arasında AABF`nin çalışmalarını yönlendirici kararlar almak ve koordinasyonu sağlamak,
Tüzük çercevesinde verilen görev doğrultusunda çalışmalar gerçekleştirmek,
Tüzük`te öngörülen konuların gerçekleşmesi için öneride bulunmak,
AABF`ye eleman almak ve denetlemek,
AABF`yi dışa ve içe karşı temsil etmek,
AABF`nin mali dengesini gözetmek ve denetlemek,
AABF organları tarafından yürütülen faaliyetlerin, üye derneklerin faaliyet alanına girmemesine dikkat etmek ve AABF organları ile üye dernekler arasında koordineli bir çalışma ortamının sürdürülmesini sağlamak.
Genel Yönetim Kurulu çalışmaların düzenli yürütülmesi için bir Genel Müdür atayabilir. Genel Müdür`ün görev ve yetkisini Genel Yönetim Kurulu belirler.
    

§13 Genel Yönetim Kurulu`nun karara varması
Genel Yönetim Kurulu, kararlarını Genel Yönetim Kurulu toplantılarında alır.
Toplantılar Genel Sekreter tarafından, olmadığı durumlarda Genel Sekreter Vekil`erinden biri tarafından yönetilir.
Genel Yönetim Kurulu`nu Genel Sekreter veya Genel Sekreter Vekil`lerinden biri en az bir hafta önce yazılı olarak üyelerine bildirerek toplar.
Genel Yönetim Kurulu, üyelerinin en az 5 asıl üyesi, Genel Başkan veya Genel Başkan Vekil`lerinden birinin dahil, katılması durumunda karar yetkisine sahiptir.
Kararlar salt çoğunlukla alınır. Eşit oy durumunda Genel Başkanın oy şekli 2 (iki) dir.
Genel Yönetim Kurulu`nun toplantılarında Genel Sekreter veya Genel Sekreter Vekil`lerinden biri tutanak tutar ve kararları karar defterine geçer.
Tutanak`ta ve karar defterinde toplantının yeri, tarihi, katılanların ismi, alınan kararlar ve oylama sonuçları belirtilmelidir. Alınan kararlar toplantıya katılanlar tarafından imzalanır. Tutanaklar ve karar defteri saklanır ve yetkisi olmayan kişilere verilmez.
    

§14 Merkez Denetleme Kurulu
Merkez Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından, 2 yıl için, gizli oy, açık sayım ile seçilir.
Merkez Denetleme Kurulu 3 asıl 2 yedek üyeden oluşur. Yedek üyeler, asıl üyelerde eksilme olduğu koşullarda, asıl üyeliğe geçerler.
Merkez Denetleme Kurulu yenisi seçilene kadar görevde kalır. Yılda en az iki kez üç asıl üyesi ile toplanır. Kararlarını salt çoğunlukla alır.
Toplantılarda yazman tarafından tutanak tutulur. Tutanak`ta toplantının yeri, tarihi, katılanların ismi, alınan kararlar ve oylama sonuçları belirtilmelidir. Alınan kararlar toplantıya katılanlar tarafından imzalanır. Tutanaklar saklanır ve yetkisi olmayan kişilere verilmez.
Merkez Denetleme Kurulu, seçimden sonra gerçekleştireceği ilk toplantısında, kendi asıl üyeleri arasından 1 Başkan, 1 Başkan Vekili ve 1 Yazman seçer ve yapmış olduğu görev dağılımını yazılı olarak AABF Genel Yönetim Kuruluna bildirir.
Merkez Denetleme Kurulu Başkanı toplantılara çağırır ve yönetir. Yedek üyelerin söz hakkı vardır, oy hakkı yoktur.
Merkez Denetleme Kurulu Başkanı, Genel Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir. Söz hakkı vardır, oy hakkı yoktur. Genel Yönetim Kurulu, Merkez Denetleme Kurulu Başkanı`na toplantının yeri ve tarihini en az bir hafta önce bildirmek zorundadır.
     Merkez Denetleme Kurulu, her Genel Kurul öncesinde AABF`nin tutanaklarını ve karar defterini inceler, hesaplarını kontrol eder ve Kurultaya bunun hakkında yazılı rapor verir.
    Merkez Denetleme Kurulu, üç ayda bir AABF organlarının muhasebesini denetler ve sonucu hakkında Genel Yönetim Kurulu ve üye derneklere yazılı rapor sunar.
    

§15 Merkez Disiplin Kurulu
Merkez Disiplin Kurulu, Genel Kurul tarafından, 2 yıl için, gizli oy, açık sayım ile seçilir.
Merkez Disiplin Kurulu 3 asıl ve 2 yedek üyeden oluşur. Yedek üyeler, asıl üyelerde eksilme olduğu koşullarda, asıl üyeliğe geçerler.
Merkez Disiplin Kurulu yenisi seçilene kadar görevde kalır. Yılda en az iki kez üç asıl üyesi ile toplanır. Kararlarını salt çoğunlukla alır.
Toplantılarda yazman tarafından tutanak tutulur. Tutanak`ta toplantının yeri, tarihi, katılanların ismi, alınan kararlar ve oylama sonuçları belirtilmelidir. Alınan kararlar toplantıya katılanlar tarafından imzalanır. Tutanaklar saklanır ve yetkisi olmayan kişilere verilmez.
Merkez Disiplin Kurulu, seçimden sonra gerçekleştireceği ilk toplantısında, kendi asıl üyeleri arasından 1 Başkan, 1 Başkan Vekili ve 1 Yazman seçer ve yapmış olduğu görev dağılımını yazılı olarak AABF Genel Yönetim Kuruluna bildirir.
Merkez Disiplin Kurulu Başkanı toplantılara çağırır ve yönetir. Yedek üyelerin söz hakki vardır, oy hakkı yoktur.
Merkez Disiplin Kurulu Başkanı, Genel Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir. Söz hakkı vardır, oy hakkı yoktur. Genel Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu Başkanı`na toplantının yeri ve tarihini en az bir hafta önce bildirmek zorundadır.
Merkez Disiplin Kurulu, AABF`nin organlarında görev yapan kişilerin, üye derneklerin ve fahri (onursal) üyelerin AABF`nin tüzüğüne ters düşen durumlarda, kendisi veya AABF Genel Yönetim Kurulu`nun veya üye derneklerin Yönetim Kurulları tarafından yapılan yazılı başvuruları karara bağlar. Bunlar: Uyarma,     Üyeliğin dondurulması, Üyelikten ihraç edilmesi gibi kararlar olabilir.
Merkez Disiplin Kurulu`nun aldığı kararlar, söz konusu kişi veya kuruma, Genel Yönetim Kuruluna ve bütün üye derneklere yazman tarafından yazılı olarak bildirilir.
Merkez Disiplin Kurulu`nun aldığı kararlara yalnızca yazılı olarak, kararı takip eden ilk Genel Kurul`da, itiraz edilebilir. Kurultay kararı bağlayıcıdır.
     

§16 Merkez Bilgeler Kurulu
Merkez Bilgeler Kurulu AABF`ye üye derneklerinin Bilgeler Kurullarında yer alan Dede, Baba ve Ana`lardan oluşur. Her üye dernek, Merkez Bilgeler Kurulu`nda iki Dede, Baba veya Ana ile temsil edilir.
Merkez Bilgeler Kurulu`nun temel ve tarihi görevi, siyasetten uzak, Alevi toplumunun önderleri olup, AABF`nin üyelerine Alevi kültürünü ve felsefesini öğreterek, gelecek nesilleri eğitmek ve böylece Alevi kimliğini yaşatmaktır.
Merkez Bilgeler Kurulu`nun detay olarak işleyişini ve çalışmasını kurulun İç Tüzüğü düzenler. Merkez Bilgeler Kurulu`nun temel görevlerinden biride üye derneklerin Bilgeler Kurul`larında görev yapan Dede, Baba, Ana ve hizmet sunan ocakzadeleri eğitmek ve denetlemektir.
Genel Yönetim Kurulu Aleviliği esas alan konularda Merkez Bilgeler Kurulu`nun kararlarını esas alır.
Genel Yönetim Kurulu ve üye dernekler, Merkez Bilgeler Kurulu kararlarına, bu kararları takip eden ilk Genel Kurul`da, itiraz edebilirler. Kurultay kararı bağlayıcı olmakla beraber, Genel Kurul`un kararına kadar Merkez Bilgeler Kurulu`nun kararı geçerlidir.
Merkez Bilgeler Kurulu kendi çalışmaları hakkında AABF Genel Kuruluna yazılı bilgi verir.
Merkez Bilgeler Kurulu iki yılda bir, o yılın ikinci yarısında seçime gider. Senede en az 4 defa toplanma zorunluluğu vardır. Merkez Bilgeler Kurulu toplantılarının yeri ve tarihi en az iki hafta önceden Merkez Bilgeler Kurulu Başkanı veya Başkan Vekili tarafından diğer Merkez Bilgeler Kurulu üyelerine     bildirilir. Toplantılar Başkan ve onun olmadığı durumlarda Başkan Vekili tarafından yönetilir.
Merkez Bilgeler Kurulu kendi içinde 1 Başkan, 1 Başkan Vekili ve 1 Sekreter seçer ve de seçim sonuçlarını yazýlý olarak AABF Genel Yönetim Kurulu`na en geç iki hafta içinde bildirir. Merkez Bilgeler Kurulu bütün kararlarını oy birliğiyle alır.
    

§17 Temsilciler Meclisi
Temsilciler Meclisi`nin temel görevi AABF`nin programını oluşturmak, çalışma programına katkı sunmak ve Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Genel Kuruluna AABF adına katılacak delegeleri belirlemek.
Temsilciler Meclisi AABF`nin organlarında görev yapan (Genel Yönetim Kurulu, Merkez Denetleme, Disiplin ve Bilgeler Kurulu, Avusturya Alevi Akademisi İcra Kurulu) ve AABF`ye bağlı üye derneklerde yönetici konumunda olan (Yönetim, Denetleme, Disiplin, Kadın, Gençlik ve Bilgeler Kurulu ve Kollarında) yer     alan kişilerden oluşur.
Temsilciler Meclisi düzenli olarak en geç 6 ayda bir toplanır. Toplantı yeter sayısı için 2/3 çoğunluk aranır. Karalar gizli oy, açık sayım ve salt çoğunluk ile alınır. Temsilciler Meclisi kararları – Genel Kurul hariç – tüm AABF organlarını bağlar. Temsiciler Meclisi toplantılarına katılacak olan         yöneticiler aşağıdaki kontenjan çetveli uyarınca belirlenirler.
    

    AABF Genel Yönetim Kurulu`nun asıl üyeleri  9 kişi
    AABF Merkez Denetleme Kurulu`nun asıl üyeleri 3 kişi
    AABF Merkez Disiplin Kurulu`nun asıl üyeleri  3 kişi
    AABF Merkez Bilgeler Kurulu`nun asıl üyeleri  3 kişi
    AAKB`yi temsilen      1 kişi
    AAGT`yi temsilen      1 kişi
    Üye derneklerin Yönetim Kurullarını temsilen  3 kişi
    Üye derneklerin Denetleme Kurullarını temsilen 1 kişi
    Üye derneklerin Disiplin Kurullarını temsilen  1 kişi
    Üye derneklerin Bilgeler Kurullarını temsilen  1 kişi
    Üye derneklerin Kadın Kollarını temsilen  1 kişi
    Üye derneklerin Gençlik Kollarını temsilen  1 kişi
   

Meclis toplantıları her defasında başka bir üye derneğin evsahipliğinde yapılır. Temsilciler Meclisi toplantıları 3 kişiden (1 Başkan, 1 Başkan Vekili, 1 Katip üye) oluşan bir Meclis Başkanlığı tarafından yürütülür. Meclis Başkanı görevini evsahibi derneğin Başkanı, Başkan Vekili görevini evsahibi         derneğin Disiplin Kurulu Başkanı ve Katip üyelik görevini de evsahibi derneğin Denetleme Kurulu Başkanı yürütür. Meclis Toplantılarının tutanakları Meclis Başkanlığınca imzalanır ve Genel Yönetim Kurulu`na verilir.
    

§18 Avusturya Alevi Akademisi
Avusturya Alevi Akademisi`nin (AAA) temel görevleri Alevi kültürü ve örgütlenmesi hakkında bilimsel araştırmalar yapmak, Alevilik dersleri için müfredat hazırlamak ve öğretim görevlileri yetiştirmek, yöneticiler ve ocakzadeler için eğitim programları hazırlamak, Genel Kurul ve Genel Yönetim Kurulu         tarafından belirlenen konulara ilişkin rapor sunmak. Temel görevlerini iğfa etmek için paneller, seminerler, konferanslar, basın toplantıları, sempozyumlar düzenler, bülten ve kitapcık yayımlar ve de alan araştırmalarında bulunur.
Avusturya Alevi Akademisi`nin idari çalışmaları 3 kişiden oluşan (1 Başkan, 1 Başkan Vekili, 1 Sekreter) İcra Kurulu tarafından, bilimsel çalışmaları ise 12 kişiden oluşan Bilim Kurulu tarafından yürütülmektedir. Bilim Kurulu üyelerinin Üniversite Öğretim Üyesi, Üniversite mezunu/öğrencisi veya yazar-çizer     olması zorunludur.
AAA İcra Kurulu, AABF Genel Kurulu tarafından Genel Yönetim Kurulu`nun (1 kişi) ve Merkez Bilgeler Kurulu`nun (1 kişi) teklifi ve üçüncü kişininde Kongre tarafından belirlenmesi üzerine 2 yılda bir gizli oy, açık sayım ve salt çoğunluk ile seçilir. İcra Kurulu kongreyi takip eden ilk toplantısında Bilim     Kurulu Başkanını ve üyelerini belirler. İcra Kurulu kararlarını oy birliğiyle alır.
Bilim Kurulu Başkanı Avusturya Alevi Akademisi Başkanı sıfatını taşır ve Akademi`yi içe ve dışa karşı temsil eder. İcra Kurulu üyeleri AABF Genel Kuruluna doğal delege olarak katılırlar. Oy ve söz hakları vardır. Bilim Kurulu üyeleri AABF Genel Kuruluna gözlemci delege olarak katılma hakkına sahiptirler.     Oy hakları yoktur, söz hakları vardır.
İcra Kurulu ve Bilim Kurulu üyelerinin görev süreleri, görev sürelerinin dolması, istifa ve vefat ile son bulur. Ayrıca İcra Kurulu Bilim Kurulu Başkanı`nın görevine sebep göstermeden son verebilir, ancak Bilim Kurulu üyeliği devam eder. İcra Kurulu üyeleri istifalarını Genel Yönetim Kurulu`na ve Bilim     Kurulu üyeleri ise İcra Kurulu`na yazılı olarak 6 ay önceden sunmak zorundalar. Boşalan İcra Kurulu üyeliğine Genel Yönetim Kurulu tarafından 1 ay içerisinde kongreye kadar yeni bir üye atanır. Boşalan Bilim Kurulu üyeliğine İcra Kurulu tarafından 1 ay içerisinde yeni bir üye atanır.
    

§19 Tüzük değişikliği
Tüzüğün çeşitli maddelerinin değişikliği ve tüzüğün tamamen yeniden hazırlanması (=mevcut tüzük´te bulunan maddelerin en az yarısının değiştirilmesi), Genel Kurul`da oyların 2/3 çoğunluğu ile olur. Tüzüğün tamamen yeniden hazırlanması için Tüzük Kurultayının yapılması zorunludur.
Tüzük değişikliği, Genel Yönetim Kurulu`nun kararı veya üye derneklerinin Kurultay`da temsil edilen delegelerin %10`unun imzaları ile Genel Yönetim Kurulu`na yazılı başvurusu üzerine gündeme alınır. Bu durumda tüzüğün öngördüğü koşullara uyulması zorunludur.
    

§20 AABF`nin gelirleri
AABF üye derneklerinin ödediği aidat, fonlardan ve vakıflardan gelen bağışlar dışında, yayın organlarından, ürettiği kaset, takvim, rozet vb. gibi amaçlarına uygun düşen malzemelerden gelen bağışlar ve düzenlediği konserlerden, kültür etkinlikleri ve tiyatro akşamlarından gelir elde edebilir.
Bu gelir yalnız AABF tüzüğünde belirtilen amaç ve hedefler doğrultusunda kullanılabilir.
    

§21 Canlar Cenaze Nakil ve Yardımlaşma Fonu
Canlar Cenaze Nakil ve Yardmlaşma Fonu çalışmalarını kendi tüzüğü uyarınca yapar ve kendi içinde özerk bir yapıya sahiptir.
Fon`un yönetimi ve çalışmaları AABF Genel Saymanı ve Vekili tarafından yürütülür. Fon`un çalışmalarının düzenli yürütülmesi için, AABF`ye üye derneklerden birer sorumlu Dernek Yönetim Kurulu`nun teklifi üzerine AABF Genel Saymanı tarafından belirlenerek görevlendirilir.
Fon`un gelir ve giderleri kendi ayrı özel hesap numarası üzerinden yapılır ve sadece fonun çalışmaları ve harcamaları için kullanılır.
Fon`un çalışmaları ve mali durumu AABF Denetleme Kurulu tarafından denetlenir.
Fon her yıl düzenli olarak üyelerini mali durum hakkında yazılı olarak bilgilendirmek zorundadır.
Fon`un idari giderlerine karşılık AABF`nin hesabına her ay masraf payı olarak verilecek miktar AABF Genel Kurulu tarafından belirlenir.
 

§22 AABF`nin feshi
AABF`nin feshi, Genel Yönetim Kurulu`nun kararı veya üye derneklerin üye derneklerin Kurultay`da temsil edilen delegelerinin %10`unun imzaları ile Genel Yönetim Kurulu`na yazılı başvurusu üzerine AABF Genel Kurulu`nun gündemine alınır. Başvuruda ayrıntılı sebep gösterilmesi zorunludur.
Tüzüğün öngördüğü koşullara uyulması zorunludur. AABF`nin feshi için Genel Kurul`a toplam delege sayısının 3/4`ünün katılması ve katılan delegelerin 2/3`lik oy çoğunluğu gereklidir.
AABF`nin feshi durumunda, maddi varlığı (Cenaze Fonu gelirleri hariç), Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonuna (AABK) devredilir. Fesih işlemlerini Kurultay tarafından seçilen bir Fesih Komitesi yürütür.
    

§23 Son Hükümler
Bu tüzük 29.03.2008 tarihinde, İnnsbruck`da yapılan AABF`nin Genel Kurul`unda oy birliğiyle kabul edilmiştir ve onay tarihinden itibaren (9. Madde`nin 4. fıkrası hariç – Bu fıkra bir sonraki Genel Kurulu`da yürürlüğe girecektir) yürürlüğe girer.
Bu tüzük´te bulunmayan konular için Dernekler Kanunu`nun ve Avusturya Cumhuriyeti Medeni Kanunu`nun ilgili hükümleri geçerlidir.
M. Ali Çankaya                Deniz Karabulut                    İzzet Şahin
             AABF Genel Başkanı        Tüzük Komisyonu Sözcüsü        Divan Başkanı

Link1 | Link2 | Link3

Copyright © 2014. All Rights Reserved.